Regulamin oraz polityka prywatności sklepu internetowego handmadekasi.pl

obowiązuje od 01.01.2022 r.

1. POJĘCIA, DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego handmadekasi.pl;
1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem handmadekasi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VirusKomp Artur Piechocki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę towaru oraz cenę zakupu.
1.10. Administrator - administrator danych osobowych Klienta sklepu handmadekasi.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem handmadekasi.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem handmadekasi.pl, prowadzony jest przez VirusKomp Artur Piechocki, z siedzibą pod adresem: ul. Sądowa 1, 88-300 Mogilno.
NIP: 5571622447 , REGON: 341617038
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu handmadekasi.pl oraz sporządzić jego wydruk. Klient dokonując zakupu poprzez serwis handmadekasi.pl akceptuje Regulamin i oświadcza, że zapoznał się z jego treścią.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.
2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
2.9. Przedstawiona oferta cenowa na stronach sklepu handmadekasi.pl ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


3.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.
3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. VirusKomp Artur Piechocki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VirusKomp Artur Piechocki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VirusKomp Artur Piechocki
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu handmadekasi.pl.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla VirusKomp Artur Piechocki,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową handmadekasi.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka (dodanie produktu do koszyka NIE jest równoznaczne z jego rezerwacją).
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności,
d) Wybranego sposobu dostawy,
e) Adresu dostawy.
4.5. W celu wysłania i zrealizowania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VirusKomp Artur Piechocki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie" równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez Kupującego na uiszczenie przez Niego zapłaty za złożone zamówienie w kwocie widniejącej w podsumowaniu zamówienia (potwierdzenie takie Klient otrzymuje również w postaci wiadomości e-mail - patrz pkt 4.7.).
4.10. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
4.11. Zamówienia realizowane są zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie.
4.12. Termin realizacji zamówienia liczony jest od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.

5. DOSTAWA


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. W przypadku wysyłki do innych krajów prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów wysyłki.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Wysłanie Zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym VirusKomp Artur Piechocki  (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry-przelewem bankowym) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej.
5.5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić jej zawartość i bez zbędnej zwłoki zgłosić telefonicznie bądź drogą elektroniczną ewentualne niezgodności lub uszkodzenie przesyłki.
5.6. Cennik dostawy dostępny jest pod linkiem >Koszty Wysyłki<

 

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%). Ceny Towarów dotyczą pojedynczych sztuk lub kompletów (chyba, że w opisie towaru zaznaczono inaczej) których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.
6.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego 13 1140 2004 0000 3302 8183 1639 (mBank)
    - Czas oczekiwania na zapłatę wynosi 7 dni kalendarzowych. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
b) Za pomocą systemu płatności online (PayNow)
c) Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami (wybierając przesyłkę pobraniową).
6.3. Cennik dostaw dostępny jest pod linkiem >Koszty Wysyłki<

 

7. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres VirusKomp Artur Piechocki podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez Sklep handmadekasi.pl).
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Klientowi.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. VirusKomp Artur Piechocki dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru wraz z najniższymi oferowanymi kosztami wysyłki (chyba, że Kupujący nie został obarczony kosztami wysyłki - wtedy nie zostaną one mu zwrócone) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres VirusKomp Artur Piechocki podany w niniejszym Regulaminie.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Jeżeli zwracany towar będzie posiadał wyraźne ślady użytkowania lub w jakikolwiek sposób jego wartość zostanie obniżona z winy Kupującego - Sklep dochodzić będzie odszkodowania na drodze prawnej.
7.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep handmadekasi.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient
7.8. Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość jeżeli:
7.8.1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.8.2. upłynęło 14 dni od chwili odebrania przez Klienta przedmiotu świadczenia.

 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW


8.1. VirusKomp Artur Piechocki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@handmadekasi.pl. VirusKomp Artur Piechocki zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Reklamacje uszkodzonych fizycznie przesyłek z Towarem zakupionym w Sklepie handmadekasi.pl będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w chwili odbioru przesyłki protokołu szkody lub innego właściwego protokołu reklamacyjnego dla danego przewoźnika.

 

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


9.1. VirusKomp Artur Piechocki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VirusKomp Artur Piechocki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres VirusKomp Artur Piechocki podany w niniejszym Regulaminie, wysyłając wiadomość
e-mail pod adres sklep@handmadekasi.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. VirusKomp Artur Piechocki zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO "informujemy, że:

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu handmadekasi.pl jest firma VirusKomp Artur Piechocki, 88-300 Mogilno, ul. Sądowa 1. Dane kontaktowe: tel. 514-176-172, e-mail: sklep@handmadekasi.pl
10.2. Sklep przetwarza dane osobowe w celach:
10.2.1. świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie,
10.2.2. sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep ,
10.2.3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
10.2.4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta
10.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
10.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
10.5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów (firmy kurierskie itp.).
10.6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każdemu Klientowi przysługuje:
10.6.1. prawo dostępu do danych,
10.6.2. prawo do sprostowania danych,
10.6.3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
10.6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
10.6.5. prawo do przenoszenia danych
10.6.6. prawo do informacji o odbiorcach, którym administrator ujawnił dane osobowe,
10.6.7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
10.6.8. prawo do nie podlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
10.7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Klient może zwrócić się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VirusKomp Artur Piechocki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.